Kalkulator stażu pracy zawodowej

Śląska Izba Aptekarska
 

Kalkulator obliczania przebiegu pracy zawodowej na stanowisko kierownika apteki lub hurtowniZnajdujesz się w aplikacji, która pomoże Ci obliczyć, czy posiadasz odpowiedni staż pracy zawodowej, aby pełnić funkcję kierownika apteki, hurtowni lub działu farmacji szpitalnej.

W kolejnych krokach poprosimy Cię o podanie danych personalnych oraz numeru Prawa Wykonywania Zawodu, które nie będą przechowywane, a jedynie przetwarzane na potrzeby wygenerowania potwierdzenia.

Należy pamiętać, że do okresu zatrudnienia w aptece wlicza się jedynie praca w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, a do hurtowni - praca w aptece oraz hurtowni.

Podstawa prawna:

Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j. z dnia 2020.05.27 z późn. zm.)

Art.  84.  [Wymagania dla Osoby Odpowiedzialnej]
1.  Osobą Odpowiedzialną może być farmaceuta mający 2-letni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece.

Art. 88
2. Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy;

Art.  93.
3. Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej;

3) daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika apteki;
4) wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
5) wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.

4.  Kierownikiem działu farmacji szpitalnej może być farmaceuta, który posiada co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece lub dziale farmacji szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy oraz spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5.

Ustawa o Zawodzie Farmaceuty (Dz.U.2021.97 z dnia 2021.01.15)

Art. 91.
3. Farmaceuta, który nie spełnia wymogu posiadania specjalizacji, określonego w art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy objąć funkcję kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej i pełnić tę funkcję także po upływie tego okresu.

Stanowisko Nr VII/1/2017 z 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.

Stanowisko Nr VII/2/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji Osoby Odpowiedzialnej.